Dofinansowanie unijne

Hotel „Kyriad Stargard” został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z funduszy „Modernizacja i remont dawnego hotelu Staromiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

Hotel „Kyriad Stargard” został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z funduszy „Modernizacja i remont dawnego hotelu Staromiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

Głównym celem przedsięwzięcia było aktywizowanie społeczne, przestrzenne i gospodarcze obszarów rewitalizacji poprzez realizację działań na rzecz potrzebujących mieszkańców.

Beneficjentem projektu jest Magdalena Szejny. Dzięki tym staraniom udało się przekształcić przestrzeń hotelową, wprowadzając nowoczesne standardy i zapewniając miejsce sprzyjające aktywności społecznej oraz rozwoju gospodarczego w Stargardzie.

Zadanie zaplanowane i realizowane w projekcie:

 1. Realizacja prac budowlanych przy obiekcie wraz z urządzeniami technicznymi – Realizacja zadania obejmowała takie wydatki jak:
 • prace budowlane dotyczące PARTERU
 • prace budowlane dotyczące PIĘTER I-IV
 • prace budowlane dotyczące piwnicy
 • prace budowlane dotyczące klatek schodowych
 • wykonanie ocieplenia budynku
 • prace dotyczące dachu
 • fundamenty ocieplenie
 • prace przy konstrukcji
 • pochylnia dla osób niepełnosprawnych
 • zagospodarowanie terenu
 • wewnętrzne Instalacje sanitarne
 • instalacja elektryczna wewnętrzna
 • urządzenia techniczne obiektu
 1. Zakup środków trwałych do obiektu

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa obiektu hotelowego zlokalizowanego przy ul. Spichrzowej 2 w Stargardzie. W ramach przebudowy obiektu wykonano poprawę warunków efektywności energetycznej obiektu oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zakres rzeczowy objął prace budowlane przy obiekcie hotelowym, termomodernizację obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia obiektu.

 

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 

 

Dofinansowanie: 3 999 769,01 zł

Całkowita wartość projektu: 9 246 766,75